en bg
Социални мрежи

ПОЛИТИКА ПРИ ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ „СИТИ ГЕЙМИНГ“ АД ПРИ ПОДБОРНА ПЕРСОНАЛ

Настоящото уведомление има за цел да информира субектите относно начина, по който дружеството обработва данни на кандидати за работа и участници в подбор на персонал („Вие”, “Вас“).

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

Дружеството може да обработва някои или всички от следните категории лични данни на лица, които участват в процедура по подбор на персонал, а именно:

Данни, с които да Ви идентифицираме

Имена, дата на раждане или ЕГН, място на раждане

Данни за контакт с Вас

Настоящ или постоянен адрес, имейл, телефон

Данни за местожителство

Град

Данни относно вашето образование и квалификация

Автобиография/СV, мотивационно писмо, информация съдържаща се в документи удостоверяващи ниво на образование, допълнителна професионална квалификация, ниво на правоспособност за управление на МПС, степен на владеене на езици, допълнителни специализации и компютърни умения, както придобити сертификати и курсове

Данни относно Вашият професионален опит

Досегашен трудов опит (вкл. информация за наименование на работодател, месторабота, длъжност, както и характера на работата, изпълнявана при предишни работодатели

Данни, станали ни известни в хода на проведенитес Вас интервюта и тестове

В рамките на процеса по подбор, в т.ч. информация за поискано/предложено възнаграждение

Друга информация, предоставена въз основа на Вашето изрично съгласие

Бихме могли да обработваме и специални категории данни, при наличие на изрично съгласие от Ваша страна

 

 

*Информация, която да не включвате в кандидатурата си

В случай, че не желаете да обработваме някои от данните, посочени по-горе, моля не ги включвате в кандидатурата си.

Не включвайте и не изпращайте към Нас копия на документи за самоличност: лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС, документ за пребиваване.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА

Когато кандидатствате за конкретна позиция, Ние обработваме посочените по-горе лични данни, за да разгледаме кандидатурата Ви и да преценим доколко квалификацията и професионалния Ви опит отговарят на изискванията за тази позиция.В случай, че изразите предварителното си съгласие, Ние бихме могли да обработваме личните Ви данни, предоставени при кандидатстване за целите на извършването на бъдещи подбори на персонал без обявена свободна позиция или при кандидатстване по обявена от Нас позиция. Това включва вписването Ви във вътрешно-фирмена база данни включваща потенциални кандидати за работа за бъдещи наши подбори и извършване на анализ доколко сте подходящ/а за дадена позиция (в т.ч. различна от тази, за която първоначално сте кандидатствали, в случай, че е имало такава), разглеждане на кандидатурата Ви и осъществяване на контакт с Вас в тази връзка.

Основанието за обработка на лични данни, описани по-горе, независимо дали сте кандидатствали за конкретна позиция или за всички открити при Нас бъдещи позиции, е предоставено от Вас съгласие съгласно ЗЗЛД и Регламента 2016/679.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

Целите на обработката на данни в процеса на подбор са следните:

 

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Когато сте кандидатствали за конкретна позиция при Нас, срокът на съхранение на данни е 6 месеца. Ако сте дали съгласие данните Ви да бъдат обработвани за всички бъдещи отворени позиции при Нас, ще обработваме данните Ви за срок от 1 година от даването на съгласие.

В случай, че кандидатствате през онлайн платформа, следва да имате предвид и Политиката за защита на личните данни на тази онлайн платформа, респективно предвидените срокове за съхранение на данните в нея, за които Дружеството не носи отговорност.

ЗАЩИТА И ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ

Дружеството е взело правни, технически и организационни мерки за защита на личните данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Дружеството не прехвърля данните, обработвани при подбор извън рамките на ЕС/ЕИП.

До данните имат достъп служителите или ръководителите на дружеството с оглед изпълнение на възложените им функции във връзка с извършвания подбор. Данните Ви могат да бъдат получени от други дружества от групата компании на „СИТИ ГЕЙМИНГ“ АД

 

ВАШИТЕ ПРАВА

На кандидатите за работа, Дружеството осигурява всички права, предвидени в местното и европейско законодателство, а именно:

 

Всички искания, свързани с личните данни като: информация, достъп, изтриване, оттегляне на съгласие и др. описани по-горе, се оформят в писмен вид, подписват се от Вaс и се предават за обработка на Дружеството на електронен адрес: dpo@ctgaming.com или на адреса на управление на Дружеството. Искането трябва да съдържа информация за три имена и в случай, че искането е свързано с определени лични данни - те да бъдат конкретизирани, както и точно кое право се упражнява. При дадено съгласие за обработване в дигитална форма на нашия уебсайт, може да оттеглите същото тук. Възможно е дружеството да предостави незадължителни заявления за упражняване на различните права.

Дружеството отговаря мотивирано на исканията на субектите в 30-дневен срок, като ги изпълнява, ако са налице основания за това, или постановява мотивиран отказ, при наличие на основания за това, като указва правото на субекта за последващи действия пред надзорните органи.

 

Исканията ще се считат прекомерни поради своята повторяемост и ще се таксуват (единствено покриване на разходи за обработка), ако се отнася до статистични данни, които не подлежат на промяна в рамките на периода от време между исканията.

 

КОИ СМЕ НИЕ?

В зависимост от позицията за която кандидатствате, Администратор на данните е „СИТИ ГЕЙМИНГ“ АД, с ЕИК:130134141, съвместно с дружествата, работещи под марката „PALMS BET”, в качеството им на съвместни администратори (наричани по-горе за краткост „PALMS BET”, „Дружеството“, „Ние“).

 

Контакти на Длъжностно лице по защита на личните данни са:

е-mail: dpo@ctgaming.com

тел. за връзка: 02/812 94 52